Tag: reggae

Aye Mama, Mafilika!

Kuli dziko lam’ntendere kutsidya ilo lanyanja ndikokulitu m’ntendele (there is a peaceful land on the other side of the lake and there is freedom) Ukokulibe nkhondo kulibe usiwa…